intensywne opady deszczu
19°
18°
niedziela
Reklama
Sprawozdanie z III sesji Rady Miejskiej w Kaletach
12 czerwca 2024 r. | 06:21
0

W piątek 7 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się III sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej.

W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po przekazaniu do protokołu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2023 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielenia absolutorium.

Najpierw przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wyrazili opinię o przedłożonym przez burmistrza raporcie o stanie Gminy Kalety za 2023 rok, a następnie uchwałą Nr 16/III/2024 jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Następnie zebrani wysłuchali opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu miasta za 2023 r. a po odczytaniu przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały. Uchwała Nr 17/III/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2023 r. została przyjęta jednogłośnie.

W następnej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2023 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku.

W wyniku głosowania, uchwała Nr 18/III/2024 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok została przyjęta jednogłośnie. Dodatkowo radni podjęli następujące uchwały:
Nr 19/III/2024 zmieniająca uchwałę Nr 369/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Kaletach.
Nr 20/III/2024 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2024 rok.
Nr 21/III/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039.
Nr 22/III/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *