bezchmurnie
14°
11°
niedziela
Reklama
Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
05 września 2022 r. | 07:22
0

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów, mieszkańców naszego miasta, w roku szkolnym 2022/2023. Formularze wniosków można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim, w MOPS lub pobrać ze strony internetowej TUTAJ.

Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
– złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
– dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, I piętro - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, telefonicznie 34/3527-634Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *