zachmurzenie umiarkowane
15°
14°
poniedziałek
Reklama
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023
03 lutego 2022 r. | 06:59
0

Rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoli. Dzieci korzystające w bieżącym roku z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 14 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 br.
W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą mieć pełną świadomość, że wówczas ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Ważną informacją jest fakt, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń! W naborze będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola można znaleźć na stronie www.kalety.pl oraz na stronie placówki przedszkolnej. Wnioski będzie można składać w godzinach pracy przedszkola od 11 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. przy wejściu do oznaczonej napisem REKRUTACJA skrzynki. Osoby bez dostępu do Internetu mogą pobrać wniosek i inne dokumenty na parterze Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz przy wejściu do przedszkola.

Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa wymagają złożenia we wniosku oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie musi być potwierdzone podpisem obydwu rodziców lub prawnych opiekunów. Dnia 15 kwietnia 2022 r. nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Następnie do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka do przedszkola.

Ostateczna lista dzieci przyjętych do placówek nastąpi dnia 6 maja 2022 r.

Informacje ogólne:
Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w Kaletach. Kryteria podstawowe wymienione są w ustawie:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach.

Kryteria dodatkowe obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1. kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym lub jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica - 32 punkty
2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - 16 punktów
3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 10 punktów
4. kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - 5 punktów

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalety będą mogli być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dana placówka będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora placówki. Jeżeli po 15 sierpnia 2022 r. pojawią się wolne miejsca /rezygnacja/, w terminie do 30 sierpnia 2022 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, propozycja kierowana będzie do rodziców dzieci nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydować liczba uzyskanych w rekrutacji punktów.
Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5 i 6 - letnie z terenu Gminy Kalety.

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszego miasta, stronach internetowych przedszkoli.

Informacje dodatkowe
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji w celu kontynuowania edukacji w placówce. W roku szkolnym 2022/2023 przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.

UWAGA ! RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2016) W roku szkolnym 2022/2023 do szkoły mogą być zapisane także dzieci sześcioletnie z rocznika 2016. Każde dziecko 3, 4, 5, 6 - letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej. O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola.

Załączniki:
- Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022/2023 – POBIERZ
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – POBIERZ
- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – POBIERZDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *