intensywne opady deszczu
19°
18°
niedziela
Reklama
Nowe stawki opłat za odbiór odpadów
28 stycznia 2020 r. | 07:00
0

W dniu 23 stycznia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Kaletach, na której rozpatrywano projekt uchwały w sprawie zmiany - podwyższenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2019 r. dotychczasowa stawka 19,00 zł za osobę w przypadku segregowania odpadów i związane z tą stawką wpływy od mieszkańców do budżetu miasta nie pokrywają wydatków jakie miasto ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2019 r. wydatki związane z zapłatą za wywóz odpadów przewyższyły o 290.000 zł wpływy, jakie miasto otrzymuje z wpłat od mieszkańców. Gmina, chcąc prawidłowo wykonywać zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinna zapewnić w swoim budżecie środki finansowe w wysokości umożliwiającej samofinansowanie się całego systemu.

Wobec powyższych, wysoce niepokojących danych, przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Miasta projektu w sprawie zmiany stawki opłaty było zasadne. Rada Miejska przyjęła projekt uchwały jako uchwałę, w której ustalono, iż z dniem 1 kwietnia 2020 r.: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosić 25,00 zł miesięcznie od osoby, oraz że stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wynosić 60,00 zł miesięcznie od osoby.

Należy nadmienić, iż nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. narzuciła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, nie dając możliwości wyboru zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Wobec czego została ustalona stawka opłaty podwyższonej, dla osób które nie będą spełniać tego obowiązku.

Jeżeli uchwała zostanie pozytywnie zaopiniowana przez organy nadzoru, nowe stawki będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2020 r., a informacja o nowych stawkach zostanie przesłana do mieszkańców w formie ZAWIADOMIEŃ. Zmiana stawki nie powoduje obowiązku składania nowych DEKLARACJI.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *