bezchmurnie
czwartek
Reklama
Kwalifikacja wojskowa w roku 2022
30 marca 2022 r. | 18:33
0

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w tym roku w powiecie tarnogórskim od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. oraz od 9 maja do 19 maja 2022 r. w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 16 w Tarnowskich Górach.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2003 roku;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021-2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wymienionych powyżej osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie miasta Kalety przeprowadzana będzie w Tarnowskich Górach w budynku starostwa powiatowego przy ul. Sienkiewicza nr 16 od godziny 7.00 w dniu 9 maja 2022 r.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed Burmistrzem Miasta Kalety, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1. Burmistrzowi Miasta Kalety:

a/. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b/. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

a/. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Gliwicach:

a/. aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, bez nakrycia głowy,

b/. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty z wyłączeniem pkt 3 lit. a oraz dodatkowo wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r., w terminie od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 r. na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *