pochmurnie
20°
19°
sobota
Reklama
konkurs na dyrektora szkoły
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach
18 lipca 2019 r. | 08:21
0

BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 2 lipca 2019 r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 63
ust. 3 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)

I. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:
Zespół Szkół Publicznych w Kaletach ul. 1 Maja 6, 42- 660 Kalety,
II. Organ prowadzący:
Miasto Kalety ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety
III. Wymagania wobec kandydatów
1 . Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r, w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597):
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną oceną dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz.224
z późn. zm.).

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
b) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit. b-k;

3) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej ;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit. b, e, f, h, j, k.

konkurs na dyrektora szkoły konkurs na dyrektora szkoły konkurs na dyrektora szkoły konkurs na dyrektora szkoły konkurs na dyrektora szkołyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *