słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
16 maja 2022 r. | 06:53
0

Przypominamy przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 maja 2022 r. upływa termin do dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaletach
nr konta: PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 22 1020 2313 0000 3502 0518 3027

W przypadku niedokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 maja 2022 r. przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłaty II raty powiększonej o 30% opłaty rocznej w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5. (art. 18. ust. 12 pkt. 5 lit b ustawy). Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) – dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie (bądź niedokonanie odpowiednio powiększonej opłaty w dodatkowym 30-dniowym terminie) skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *